نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار،ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژِی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

شرایط سیاسی به‌عنوان یکی از مهم ­ترین عوامل مؤثر بر تمامی جنبه ­های کشور، سال­ هاست که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ثبات سیاسی را به‌عنوان یک مسئله ذو ابعاد می­توان از جنبه ­های مختلفی مورد بررسی قرار داد. چالش اساسی این پژوهش بررسی چیستی مفهوم ثبات سیاسی و شناسایی همه‌جانبه مؤلفه‌های مرتبط با آن با استفاده از روش‌های مبتنی بر داده‌کاوی می‌باشد. برای این منظور در این مطالعه مشابهت شاخص ثبات سیاسی و شاخص‌های ارائه‌شده در بانک جهانی برای دو حوزه کشورهای قفقاز و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1] اندازه ­گیری و مقایسه شده است. فاصله زمانی این سری­ های زمانی از سال 2000-2020 است. در بین 30 متغیر نخست با بیشترین میزان شباهت به شاخص ثبات سیاسی در حوزه قفقاز، متغیرهای اقتصادی بیشترین تعداد را دارند. این در حالی است که در کشورهای عضو سازمان مذکور شاخص ­های جمعیتی، بهداشتی و زیست‌محیطی رتبه‌های نخست را به خود اختصاص داده ­اند. براساس نتایج حاصله به دلیل تفاوت‌های ژئوپلیتیک دو منطقه، این عوامل در دو منطقه متفاوت می‌باشند.
 
[1] . Organisation for Economic Co-operation and Development) OECD)

کلیدواژه‌ها