تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان
تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان

مسلم کرم زادی؛ فهیمه خوانساری فرد

دوره 23، شماره 98 ، مرداد 1396، ، صفحه 67-97

چکیده
  مسئله دولت‌های غیررسمی و بدون شناسایی که هم‌زمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خلأ قدرت به وجود آمده، براساس منازعات قومی موجود در برخی از جمهوری‌های تازه استقلال یافته شکل گرفتند؛ از جمله مسائل ...  بیشتر