دوره و شماره: دوره 23، شماره 97، بهار 1396 
3. راهبردهای سیاست خارجی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

صفحه 71-100

محمدرضا دهشیری؛ محمدحسین نشاسته سازان