دوره و شماره: دوره 25، شماره 106، تابستان 1398 
2. اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایه تحریم

صفحه 27-58

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سیدعلی طباطبایی پناه