کلیدواژه‌ها = چین
تعداد مقالات: 18
1. هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا

دوره 25، شماره 105، بهار 1398، صفحه 133-160

جهانگیر کرمی؛ پریسا شاه محمدی


3. چین و افراط گرایی برگرفته از منطقه آسیای مرکزی

دوره 24، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 65-99

محمد کاظم سجادپور؛ آسیه پورقربان نیاکی


4. نقش همکاری‌های اقتصادی در روابط استراتژیک چین و روسیه

دوره 24، شماره 101، بهار 1397، صفحه 1-28

سید محمد کاظم سجادپور؛ الهام خلیلی


5. تأثیر‌ عامل انرژی بر روابط ترکمنستان و چین

دوره 24، شماره 101، بهار 1397، صفحه 87-115

مرتضی نورمحمدی؛ مهناز زارع


6. محدودیت‏های مشارکت روسیه و چین در شمالگان

دوره 23، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 125-153

سمیه قنبری


7. بررسی عوامل موثر بر همگرایی و منازعه روسیه و چین در عصر پساجنگ سرد

دوره 22، شماره 96، زمستان 1395، صفحه 67-99

رضا سیمبر؛ سید مصطفی حسینی


8. انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین)

دوره 21، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 67-96

حسین حمیدی نیا؛ روح اله صالحی دولت آباد


12. ‌تأثیر امنیت بر راهبرد اقتصادی چین در آسیای مرکزی

دوره 19، شماره 83، پاییز 1392، صفحه 53-79

محمدحسن خانی؛ پریسا شاه محمدی؛ محمدجواد سلطانی